FES - FIRST EDITION - 8 JULY

Bekijk heel de veiling collectie
 1. JV-HORSES BVBA, met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel (België) aan de Noordwateringsweg 20, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0477.214.858 organiseert tijdens haar evenement FUTURE EQUESTRIAN SALES (FES) een veiling van 13 veulens en 12 gereden paarden dewelke gehouden wordt op 08.07.2023.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. De live veiling wordt uitgezonden op het internet via clipmyhorse. De koper die online wenst te bieden dient zich via de website www.fes.auction te registreren op de door FES voorgeschreven wijze op de veilingwebsite alvorens hij kan deelnemen aan de veiling. Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de veilingvoorwaarden. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot het betreffende veulen. FES behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling op elk moment te weigeren of eenzijdig te beëindigen. Op eerste verzoek van FES dient de koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen, bij gebreke waarvan de koper niet mag deelnemen aan de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle door de bieder aan FES te verstrekken informatie bij inschrijving volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Mocht deze informatie op enig moment wijzigen, dan is de koper verplicht FES onmiddellijk van deze wijziging (en) op de hoogte te stellen. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een koper niet aan derden worden overgedragen. Als de koper vermoedt dat iemand anders zijn of haar wachtwoord kent, moet de bieder FES hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn / haar wachtwoord en / of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik indien de koper onzorgvuldig is omgegaan met zijn / haar gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. FES heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). FES stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met FES is de koper verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet. 
 5. De loten worden verkocht in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. 
 6. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door FES aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
 7. De biedingen geschieden per opbod (per 500,00 EUR tot 10.000,00 EUR, per 1.000,00 EUR tot 20.000,00 EUR, per 2.000,00 EUR tot 50.000,00 EUR, per 5.000,00 EUR tot 150.000,00 EUR en per 10.000,00 EUR vanaf 150.000,00 EUR)
 8. De betalingen geschieden in EURO
 9. De koper is aan FES veilingkosten verschuldigd dewelke 10% van het door de koper laatst uitgebrachte bod bedragen. Op deze veilingskost geldt een belastingspercentage van 21%. 
 10. De loten worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + de van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich na toewijzing tot betaling van het afrekeningsbedrag.
 11. Indien de Koper zich terugtrekt, om welke reden dan ook, is FES gerechtigd om het paardachtige opnieuw te verkopen. De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen. De initiële koper is gehouden tot betaling aan FES van de kosten dewelke met deze wederverkoop gepaard gaan, minstens van het verschil in de koopprijs dewelke tijdens de wederverkoop niet gerealiseerd werd. 
 12. Indien de koper niet geïdentificeerd kan worden, is FES gerechtigd om het paardachtige opnieuw te verkopen. 
 13. De voorlopige toewijzing geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door FES. Onmiddellijk na de toewijzing zal de veilingmeester aan FES verzoeken om haar gebeurlijke goedkeuring te willen bevestigen om de definitieve toewijzing van het paardachtige te kunnen bekomen. 
 14. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. De eigendom van het veulen gaat over op het ogenblik van de ontvangst door FES van de betaling door de koper. 
 15. FES reikt aan de koper een factuur uit dewelke contact betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het paardachtige aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van FES.
 16. Indien FES niet binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper heeft ontvangen, is de koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overig verschuldigde aan en ten behoeve van FES te betalen (a) een intrestvergoeding van 1% per maand over het totaal verschuldigde afrekeningsbedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot op de dag van de integrale betaling en (b) een aanvullende schadevergoeding ten bedrage van 10% op het afrekeningsbedrag. 
 17. Indien FES binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper niet ontvangen heeft, heeft FES voorts het recht zonder ingebrekestelling de koop als ontbonden te beschouwen, met de mogelijkheid voor FES om een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het afrekeningsbedrag in rekening te brengen. 
 18. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde loten gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en FES in onderling overleg de schikkingen voor de levering. De levering geschiedt in België op het adres van de maatschappelijke zetel van FES tenzij andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen. Gebeurlijke transportkosten zijn ten laste van de koper. 
 19. FES beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de veiling zouden kunnen ontstaan.
 20. De koper kan geen recht ontlenen aan het feit dat FES de loten heeft geselecteerd.
 21. De informatie betreffende de te koop aangeboden loten is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de loten, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. FES is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de catalogus of foutieve vermeldingen op haar website. 
 22. FES is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken. Alleszins is de aansprakelijkheid van FES maximaal beperkt tot de door de koper afrekeningsbedrag en door de bedragen dewelke door haar verzekeraar gedekt worden. 
 23. In geval van export zal de koper binnen 3 maanden na de veiling een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog door FES in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 24. FES behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Indien een of meer van in de veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige bepaling zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, het bereik en het doel daarvan.
 25. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
 26. FES zal in laatste aanleg alle geschillen regelen die kunnen ontstaan ​​tijdens of over de veiling.
 27. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel en de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie